Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług oraz działań marketingowych - zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. W toku przeglądania naszego portalu możemy gromadzić informacje pochodzące z twojego komputera (tzw. Profilowanie). Szczegółowe informacje, w tym o prawie sprzeciwu znajdziesz w Polityce Prywatności
Koszyk:

SPRZĘT sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni prowadzonej przez firmę „Skalnik” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Długosza 59-75 , 51-162 Wrocław, NIP:898-216-81-93, Regon 021143016. KRS 0000344563 Sąd Rej. Dla W-wia Fabrycznej, VI Wydz. KRS.

KLIENTEM wypożyczalni może być każda pełnoletnia osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni. Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych następuje przez podpisanie UMOWY wypożyczenia.

REGULAMIN
1. Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie oraz akceptuje cennik wypożyczalni.

2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta renomowany i specjalnie przygotowany sprzęt sportowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.

3. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.

4. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże niezniszczony dokument z aktualnym zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) i wpłaci kaucję określoną w cenniku. Przedstawione przez Klienta dokumenty są skanowane, kserowane lub pracownik wypożyczalni spisuje z nich dane.

5. W razie gdy Wypożyczalnia uzna Klienta za niewiarygodnego, może mu odmówić wypożyczenia sprzętu bez uzasadnienia.

6. Możliwa jest rezerwacja sprzętu. Rezerwacji dokonuje się osobiście, wpłacając kaucję określoną w cenniku. W przypadku, gdy Klient nie odbierze zarezerwowanego sprzętu w ustalonym terminie, kaucja nie podlega zwrotowi, a rezerwacja zostaje unieważniona.

7. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni.

8. Opłaty za wypożyczenie sprzętu ustalone są w cenniku. Klient zobowiązany jest zapłacić opłatę za wypożyczenie "z góry", czyli podczas odbioru sprzętu.

9. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.

10. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.

11. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia. Zwrot sprzętu następuje w wypożyczalni.

12. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu, zobowiązuje się do dbałości o sprzęt oraz wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.

13. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.

14. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałej wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.

16. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest doba. Nie ma możliwości naliczania opłat ułamkowych (np. za pół doby).

17. Wypożyczając sprzęt po godz. 17.00 Klient nie płaci za ten dzień. Jeśli zwróci sprzęt przed godz. 12.00 ostatniego dnia również nie ponosi opłat za ten dzień. Zasada ta nie dotyczy jednodniowego wynajmu sprzętu.

18. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza karę umowną w wysokości podwójnej ceny wypożyczenia za każdy dzień zwłoki. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt. Naliczenie kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia przez wypożyczalnię odszkodowania za poniesione z tego tytułu straty.

19. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w całości z chwilą upływu terminu zwrotu.

20. Jeżeli Klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie lub mailowo wypożyczalnię. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczalni. W przypadku, kiedy Klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni, to sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.

21. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

22. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku.

23. Po zwrocie wypożyczonego sprzętu klient może zakupić sprzęt podobny, a cała opłata za wypożyczenie zostanie naliczona na poczet zapłaty za zakupiony towar.

24. Godziny funkcjonowania Wypożyczalni:

o poniedziałek - piątek godz. 10:00 - 19:00,

o sobota godz. 10:00 - 17:00

o telefon wypożyczalni ul Ładna 4-6 – 071 321 38 36

o telefon wypożyczalni ul. Bogusławskiego 45 – 071 332 72 23

25. Miejscem wykonania umowy wypożyczenia sprzętu jest Wrocław.

26. Wypożyczenie sprzętu przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

27. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd we Wrocławiu .