REGULAMIN KONKURSU "ZDJĘCIE NA KALENDARZ SKALNIK 2024"

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Zdjęcie na kalendarz Skalnik 2024”
2. Organizatorem konkursu jest Skalnik Sp. z o.o. z siedzibą 51-162 Wrocław, ul. Długosza 59-75, KRS 0000344563, NIP: 8982168193, zwany dalej „Skalnik”.
3. Konkurs ma na celu wybranie zdjęcia do publikacji na jednostronnym kalendarzu firmowym „Skalnik 2024”.
4. Konkurs organizowany jest w dniach: 31.08.2023 – 12.10.2023 na terenie Polski.
5. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Polski.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele „Skalnik” oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs składa się z dwóch etapów.
2. Etap I (zgłoszenia) organizowany jest w dniach 31.08 - 13.09.2023. Etap ten polega na zgłaszaniu udziału w konkursie poprzez wysłanie zdjęć konkursowych własnego autorstwa na adres konkurs@skalnik.pl. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 zdjęć. Zdjęcia muszą spełniać wymagania określone w § 4 regulaminu.
3. Do etapu II przechodzą autorzy 3 najlepszych zdjęć wybranych przez Komisję Konkursową. Komisja składa się z przedstawicieli firmy Skalnik.
4. Etap II (głosowanie) organizowany jest w dniach 05.10-12.10.2023. Etap ten przeprowadzany jest za pośrednictwem profilu Sklepy Górskie Skalnik w serwisie facebook.com (https://www.facebook.com/skalnikpl) oraz profilu @skalnik.pl w serwisie instagram.com (https://www.instagram.com/skalnik.pl/). W dniu 05.10.2023 organizator opublikuje na powyższych profilach 3 wzory kalendarzy ze zdjęciami zwycięzców I etapu. Na prace będzie można oddawać głosy w formie „polubień” lub "reakcji". Autorom zostaną przyznane nagrody, o których mowa w § 5 zgodnie z ilością polubień i/lub reakcji (tzn. za największą sumę liczby głosów z obu portali nagroda I stopnia, a następnie kolejno nagrody II i III stopnia). Zwycięskie zdjęcie zostanie umieszczone na kalendarzu Skalnik 2024.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do samodzielnego przeliczenia głosów, jesli przebieg głosowania internautów będzie budził jego uzasadnione wątpliwości. 

§ 4 ZDJĘCIA, ICH WYKORZYSTANIE I PRAWA AUTORSKIE
1. Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na e-mail konkurs@skalnik.pl (w postaci linku do pobrania z dropbox/google drive/WeTrasfer itp) z podaniem imienia i nazwiska autora oraz miejsca, gdzie zostały zrobione.
2. Zdjęcie powinno spełniać następujące wymagania techniczne:

  • format TIFF/PNG/JPG
  • najwyższa jakość/najmniejsza kompresja
  • rozdzielczości 5500x5500 pikseli (300 dpi). Na wydrukowanym kalendarzu zdjęcie ma wymiar: 45 x 45 cm.

3. Zgłaszane do konkursu zdjęcia nie mogą być opatrzone dodatkowymi oznaczeniami (np. podpis autora, logo). Zdjęcia z oznaczeniami nie będą przyjmowane do konkursu.
4. W przypadku nadesłania zdjęć nie skadrowanych do podanego rozmiaru Uczestnik wyraża zgodę na skadrowanie zdjęcia przez Organizatora.
5. Na konkurs nie będą przyjmowane fotomontaże.
6. Zdjęcia nie mogą naruszać prawa, praw osób trzecich ani dóbr osobistych osób trzecich. Nie mogą tez zawierać treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
7. Zgłaszając Pracę Konkursową do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii.
8. Zgłaszając Pracę Konkursową do Konkursu Uczestnik oświadcza, uzyskał zgodę wszystkich osób, których wizerunek widnieje na fotografii, na jej zgłoszenie w charakterze Pracy Konkursowej oraz jej rozpowszechnianie do ww. celów oraz – w razie otrzymania nagrody w Konkursie – w zakresie wskazanym § 4 pkt.11.
9. Wybrane zdjęcia nadesłane na konkurs będą publikowane na stronie www.facebook.com/skalnikpl , a Uczestnik Konkursu zgadza się na upublicznienie jego zdjęcia konkursowego oraz jego imienia i nazwiska w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.
10. Uczestnik Konkursu zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty. W takiej sytuacji osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
11. Uczestnik Konkursu oświadcza, że w przypadku zakwalifikowania do II etapu wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii (z prawem sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, w materiałach związanych z Konkursem, na stronach internetowych Organizatora , także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie, TV, w kalendarzu oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową jak również na udzielanie dalszej licencji (sublicencji) podmiotom trzecim w zakresie określonym powyżej.

§ 5 NAGRODY
1. Nagrody w Konkursie stanowią:
• Nagroda I stopnia – bon elektroniczny o wartości 1500 pln do wydania w sklepie internetowym skalnik.pl (ważny do 31.01.2024) oraz 30 kalendarzy Skalnik 2024
• Nagroda II stopnia – bon elektroniczny o wartości 300 pln do wydania w sklepie internetowym skalnik.pl (ważny do 31.01.2024);
• Nagroda III stopnia – bon elektroniczny o wartości 200 pln do wydania w sklepie internetowym skalnik.pl (ważny do 31.01.2024)
2. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami o zobowiązaniach podatkowych.
3. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na jej równowartość określoną w wymiarze pieniężnym, ani na nagrodę innego rodzaju. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
4. Informacja o wynikach Konkursu wraz z publikacja zwycięskiego zdjęcia umieszczona zostanie na firmowych profilach: https://www.facebook.com/skalnik.pl oraz https://www.instagram.com/skalnik.pl/ najpóźniej po upływie 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu.
5. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody za pośrednictwem publicznej osi czasu na firmowym profilu https://www.facebook.com/skalnik.pl i https://www.instagram.com/skalnik.pl/, aby otrzymać nagrodę zobowiązani są przesłać zwrotną wiadomość prywatną zawierającą swoje dane adresowe oraz nr telefonu, a także dane konieczne do złożenia deklaracji podatkowej nie później niż 72 godzin od daty wysłania przez Organizatora informacji o wygranej. Laureat, aby mógł otrzymać nagrodę, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres zameldowania z kodem pocztowym oraz numer PESEL. Warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest spełnienie wszystkich wymagań określonych niniejszym regulaminem. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów regulaminu procedura wyboru zwycięzcy powtórzy się. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania zameldowania i nr PESEL) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
6.Wydanie nagród w postaci bonów elektronicznych nastąpi najpóźniej do dnia 31.10.2023 r. 
7. Wydanie nagrody w postaci kalendarzy „Skalnik 2024” nastąpi po ich wydrukowaniu, jednak nie później niż do 20 grudnia 2023 r.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Skalnik sp. z o.o., która w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu zgodnie z art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
2. Dane osobowe, o których mowa w § 5 ust. 5 nie będą w jakikolwiek inny sposób przetwarzane niż na potrzeby rozwiązania niniejszego konkursu. Ich przetwarzanie będzie ograniczone czasowo do czasu rozstrzygnięcia konkursu i wydania nagród.
3. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu, a jego interpretacja należy do Organizatora.