REGULAMIN PRZEGLĄDU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (SOI) PRZEPROWADZANYCH W SKALNIK SP. Z O.O.

1. Usługa przeglądu sprzętu ochrony indywidualnej oferowana jest przez spółkę SKALNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby: ul. Długosza 59-75, 51-162 Wrocław iadres do doręczeń: ul. Długosza 59-75, 51-162 Wrocław); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344563; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 1 005 000 zł.; NIP: 8982168193; REGON: 021143016; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: + (48) 71 75 75 777. Nr konta: Raiffeisen Bank 95 1750 1064 0000 0000 2157 2705

2. Przeglądy okresowe SOI należy przeprowadzać co najmniej raz na 12 miesięcy lub w krótszych odstępach czasu, w szczególności gdy SOI ulegnie istotnemu zdarzeniu lub kiedy zaleci to kontroler bądź producent. Konieczność przeprowadzania okresowych inspekcji reguluje instrukcja produktu, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9.03.2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej i uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej i norma PN-EN 365.

3. Użytkownik lub klient przekazujący sprzęt SOI do inspekcji ma obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz cennikiem przeglądów. Oddanie wyposażenia do kontroli i zlecenie inspekcji rozumiane jest jako akceptacja regulaminu oraz cennika.

4. Przegląd SOI przeprowadza kontroler posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które potwierdzają certyfikaty z odpowiednich szkoleń. Wiedza o zagrożeniach, praktyczna znajomość kontrolowanych produktów oraz doświadczenie pozwalają mu kontrolować sprzęt na podstawie jego stanu i historii użytkowania (pod warunkiem, że nic, co istotne, nie zostało w niej zatajone).

5. Sprzęt należy dostarczyć wraz z uzupełnionymi przez użytkownika kartami produktu, które zawierają historię użytkowania i sporządzonych kontroli. W przypadku ich braku może zaistnieć konieczność wycofania sprzętu lub jego warunkowe dopuszczenie na podstawie oświadczenia użytkownika o stanie i historii wykorzystania sprzętu.

6. Użytkownik jest zobowiązany podać w historii sprzętu każde zdarzenie, które może mieć wpływ na jego stan i wpływać na bezpieczeństwo. W szczególności dotyczy to uszkodzeń mechanicznych, przecięć, upadków z wysokości, przeciążeń, pracy w środowisku zagrożonym kontaktem sprzętu z substancjami chemicznymi lub źródłami wysokiej temperatury.

7. Środki ochrony indywidualnej poddawane kontroli muszą być czyste i suche. Zabrudzenia uniemożliwiają ocenę stanu technicznego. Brudny sprzęt może nie przejść kontroli. Kontroler może odmówić przeprowadzenia przeglądu ze względu na stan zabrudzeń SOI. Warunkowo można przed kontrolą wykonać czyszczenie sprzętu, ale będzie się to wiązać z dodatkowymi kosztami, które ustalane są z każdorazowo z klientem.

8. Sprzęt wysyłany do kontroli w firmie Skalnik przekazuje się wraz z KARTĄ PRZYJĘCIA sprzętu. Wyszczególnia się w niej rodzaj i liczbę oddanego do kontroli sprzętu SOI.

9. Kontroler wykonuje przegląd zgodnie z normami, przepisami, według instrukcji producenta, doświadczenia, praktyk i etyki, które przyjęte są jako właściwe do sporządzania tego typu kontroli.

10. Kontroler zwolniony jest z odpowiedzialności, gdy użytkownik zatai zdarzenia z historii produktu, które mogły rzutować na jego stan. Podobnie rzecz ma się, gdy użytkownik poda nieprawdziwe informacje.

11. Sprzęt SOI, który nie posiada unikalnych oznaczeń pozwalających na identyfikację, może zostać wycofany z użytkowania. Dotyczy to także sytuacji, gdy znaki identyfikujące stały się nieczytelne.

12. Proces przeglądu zakończony jest protokołem kontroli. Zawiera on ocenę stanu przekazanego do kontroli SOI i decyzję o dopuszczeniu sprzętu do dalszego użytkowania lub koniecznością jego wycofania. W protokole określona zostaje również data kolejnego przeglądu.

13. Kontroler ma prawo określić datę kolejnego przeglądu na okres krótszy niż 12 miesięcy. Sprzęt może być dopuszczony do użytkowania na dowolny, krótszy okres, ze względu na stan lub warunki, w jakich jest wykorzystywany. Data kolejnej kontroli nie może być jednak późniejsza niż dzień przypadający po kolejnych 12 miesiącach od ostatniej, certyfikowanej kontroli.

14. Sprzęt z negatywnym wynikiem kontroli powinien być skasowany przez kontrolera w sposób uniemożliwiający jego dalsze użytkowanie. Nie wolno dalej użytkować środków ochrony indywidualnej, które uzyskały negatywną ocenę stanu.

15. Użytkownik ma prawo do odwołania od wyniku przeglądu. Odwołanie sporządza się w formie pisemnej do 14 dni od otrzymania protokołu kontroli. W odwołaniu należy odnieść się do decyzji kontrolera i podać powód odwołania.

16. Czas wykonania przeglądu ustalany jest indywidualnie z klientem. Przedstawiciel firmy ustala również formę przekazania i odebrania sprzętu do kontroli.