REGULAMIN E-KART PODARUNKOWYCH SKALNIK.PL

SPIS TREŚCI

  1. DEFINICJE
  2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  3. GENEROWANIE KARTY
  4. WYKORZYSTANIE KARTY
  5. BLOKADA KARTY I INNE SYTUACJE
  6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.DEFINICJE

1.1. WYSTAWCA KARTY – SKALNIK Sp. z o.o. ul. Długosza 59-75, 51-162 Wrocław,  wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344563 NIP: 898-216-81-93, REGON: 021143016.

1.2. E-KARTA PODARUNKOWA (KARTA) – bon towarowy na okaziciela, w formie niematerialnej (w postaci kodu alfanumerycznego), potwierdzająca  prawo  Użytkownika do wymiany kwoty posiadanej na E-Karcie Podarunkowej na towary w sklepie internetowym Skalnik.pl. Karta posiada określoną datę ważności, i elektronicznie przypisaną informację o wartości Karty. E-Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

1.3. KLIENT – nabywca E-Karty Podarunkowej od Wystawcy Karty.

1.4. UŻYTKOWNIK – każdorazowy okaziciel E-Karty Podarunkowej.

1.5. WARTOŚĆ DO WYKORZYSTANIA – przypisana E-Karcie Podarunkowej kwota, do wysokości której Użytkownik może nabyć towary w sklepie internetowym Skalnik.pl.

1.6. SKLEP Skalnik.pl – sklep internetowy prowadzony pod adresem : www.skalnik.pl, umożliwiający wykorzystanie E-Karty Podarunkowej, sprawdzenie statusu oraz Wartości Do Wykorzystania na Karcie Podarunkowej.

1.7. TRANSAKCJA – dokonana przy użyciu E-Karty Podarunkowej operacja polegająca na wymianie E-Karty Podarunkowej na towary poprzez obniżenie wysokości Wartości Do Wykorzystania o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika towarów w Sklepie Skalnik.pl

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. E-Karty Podarunkowe mają formę numeryczno-literowego kodu, który jest elektronicznym nośnikiem Wartości do Wykorzystania, wpisanego w wybraną grafikę E-Karty Podarunkowej.

2.2. E-Karta Podarunkowa służy tylko i wyłącznie do realizacji Transakcji w sklepie internetowym Skalnik.pl.

2.3. E-Karta Podarunkowa jest ważna, tj. podlega wymianie na towary w okresie wskazanym na Karcie.

2.4. Wystawca Karty nie ponosi odpowiedzialności za błędy Klienta przy generowaniu Karty skutkujące jej dostarczeniem niewłaściwej osobie (np. poprzez podanie błędnego adresu e-mail Użytkownika). Klient lub Użytkownik uprawnieni są do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia E-Karty Podarunkowej w celu jej zablokowania. Blokada E-Karty Podarunkowej nastąpi niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym.

2.5. Warunkiem przesłania E-Karty Podarunkowej Użytkownikowi jest wpłata przez Klienta kwoty Wartości do Wykorzystania.

2.6. Wystawca Karty nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji E-Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, np. dotyczące upływu terminu ważności E-Karty Podarunkowej, czy zbyt małej Wartości do Wykorzystania w stosunku do cen towarów oferowanych w Sklepie Skalnik.pl.

2.7. Wystawca Karty nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Klientem.

2.8. Na życzenie Klienta sprzedaż E-Kart Podarunkowych jest dokumentowana notą księgową w wysokości wartości nominalnej zamówionych E-Kart Podarunkowych.

3.GENEROWANIE KARTY

3.1. Karta Podarunkowa może być zakupiona przez Klienta za pomocą specjalnej karty towaru do generowania Kart Podarunkowych. W celu zakupu Karty Klient zobowiązany jest do postępowania zgodnie z procedurą Generatora Kart Podarunkowych.

3.2. Za pomocą Generatora Kart Podarunkowych, Klient ustala następujące parametry Karty: wartość Karty spośród dostępnych propozycji; dane Użytkownika (adres e-mail); datę dostarczenia, własną wiadomość tekstową dla Użytkownika.

3.3. Na zakup kart podarunkowych nie można nałożyć żadnych promocji czy kodów rabatowych.

3.4. Karta Podarunkowa może być również zakupiona przez Klienta u autoryzowanych dystrybutorów bonów - Benefit Systems (My Benefit), Medicover Benefits, BonCard Polska (prezentidealny).

3.5. Kartę podarunkową można opłacić dostępnymi na stronie sklepu formami płatności z wykluczeniem płatności kartą podarunkową.

4.WYKORZYSTANIE KARTY

4.1. Użytkownik może zrealizować wyłącznie E-Karty Podarunkowe opłacone przez Klienta w kwocie Wartości do Wykorzystania.

4.2. E-Karty Podarunkowe nie są wymieniane na gotówkę.

4.3. Użytkownik Karty Podarunkowej może za wartość do wykorzystania dokonać zakupu towarów dostępnych w sklepie Skalnik.pl. Nie może natomiast tym sposobem nabyć kolejnych kart podarunkowych w niniejszym sklepie.

4.4. Wystawca Karty, w celu ochrony interesów Klienta lub Użytkownika E-Karty Podarunkowej zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania możliwości posługiwania się E-Kartą Podarunkową na pisemny wniosek Klienta lub Użytkownika.

4.5. Użytkownik realizuje E-Kartę Podarunkową poprzez wpisanie w koszyku unikalnego kodu E-Karty Podarunkowej w miejscu oznaczonym do wykorzystania Kart Podarunkowych: „KARTA PODARUNKOWA”. Wartość koszyka zostanie obniżona o Wartość do Wykorzystania zapisaną w dniu dokonania zakupów na E-Karcie Podarunkowej. Dokonana Transakcja jest równoznaczna z zakupem i podlega rejestracji w kasie fiskalnej Wystawcy Karty.

4.6. E-Karta Podarunkowa jest odczytywana wyłącznie w środowisku elektronicznym, tj. każda operacja podlega weryfikacji w zakresie jej dopuszczalności oraz ustalenia Wartości Do Wykorzystania wyłącznie w sklepie Skalnik.pl.

4.7. Użytkownik E-Karty Podarunkowej może sprawdzić stan konta swojej Karty (Wartość Do Wykorzystania) oraz datę ważności karty logując się na swoje konto w serwisie skalnik.pl. Jeśli konto jest zarejestrowane na ten sam e-mail, na który została wysłana karta to karta pojawi się automatycznie. W pozostałych przypadkach należy wpisać kod karty w oknie sprawdź saldo karty podarunkowej.

4.8. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów jest większa niż Wartość Do Wykorzystania, Transakcja może być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika różnicy ceny zgodnie z regulaminem sklepu Skalnik.pl.

4.9. W przypadku gdy cena nabywanych przez Użytkownika towarów jest niższa od kwoty Wartości Do Wykorzystania, różnica określa wartość E-Karty Podarunkowej po Transakcji. Różnica ta nie może być wypłacona Użytkownikowi jako reszta .

4.10. Klient może wykorzystać więcej niż jedną E-Kartę Podarunkową w jednym zamówieniu. E-Karty Podarunkowe można ze sobą łączyć.

4.11. Korzystanie z E-Karty Podarunkowej może być łączone z posiadanymi przez Użytkownika kodami rabatowymi, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

5.BLOKADA KARTY I INNE SYTUACJE

5.1. E-Karta Podarunkowa może być używana w okresie ważności podanym na karcie lub do czasu jej zablokowania, na wniosek Klienta lub Użytkownika.

5.2. W przypadku utraty E-Karty Podarunkowej możliwa jest jej blokada, na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Klienta lub Użytkownika na e-mail: sklep@skalnik.pl. Wystawca Karty nie odpowiada za Transakcje dokonane przez Użytkownika E-Karty Podarunkowej przed dokonaniem zgłoszenia. Warunkiem niezbędnym do zablokowania E-Karty Podarunkowej jest podanie przypisanego Karcie numeru kodu.

5.3. Wystawca Karty ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej gdy:

  1. a) upłynął termin ważności E-Karty Podarunkowej,
  2. b) kwota Wartości Do Wykorzystania na E-Karcie Podarunkowej jest niższa w stosunku do ceny zamawianych przez Użytkownika towarów,
  3. c) wystąpią niezależne od Wystawcy Karty problemy techniczne, uniemożliwiające realizację Karty Podarunkowej. W takim wypadku Wystawca Karty, w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych, podejmie niezwłocznie działania niezbędne do usunięcia zaistniałych przeszkód w realizacji Karty.

5.4. Transakcja dokonana przez Użytkownika przy użyciu E-Karty Podarunkowej jest ważna nawet wówczas, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony, chyba że Karta, pomimo zgłoszenia zablokowania, nie zostanie wcześniej zablokowana przez Wystawcę Karty w terminie określonym w niniejszym Regulaminie.

5.5. Zwrot przez Użytkownika towarów nabytych przy użyciu E-Karty Podarunkowej jest możliwy na zasadach obowiązujących w sklepie Skalnik.pl. Zwrot pieniędzy za zwrócone towary następuje w formie elektronicznej na Kartę Podarunkową w postaci nowej Wartości do Wykorzystania. Zasilenie E-Karty Podarunkowej wartością zwróconych towarów powoduje odnowienie ważności karty, tj. w takiej sytuacji termin do jej skorzystania biegnie na nowo.

5.6. W przypadku wystąpienia problemów w realizacji Transakcji przy użyciu E-Karty Podarunkowej, Użytkownik zgłosi powyższe Wystawcy Karty poprzez e-mail na adres: sklep@skalnik.pl.

5.7. Reklamacje związane z E-Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wystawcę Karty, w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji przez Klienta lub Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

6.2. Nabycie E-Karty Podarunkowej przez Klienta oraz skorzystanie z niej przez Użytkownika oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

6.3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://www.skalnik.pl/regulamin-karty-podarunkowe. Na żądanie treść niniejszego regulaminu zostanie przekazana w formie pisemnej.

6.4. Wystawca karty zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności wobec zmian przepisów prawa lub zmian innych istotnych okoliczności. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy.

 

 

 

Aktualizacja regulaminu: 29.04.2024r
Poprzedni regulamin karty podarunkowej: Regulamin karty podarunkowej do 29.04.2024.pdf